POZVÁNKA na členskou schůzi 17.9.2014

P o z v á n k a

na členskou schůzi družstva

Bytové družstvo ELEKTRA 5696, 5766
se sídlem  Ostrava – Svinov, Elektrárenská 5766/7, PSČ: 721 00,
IČ: 267 83 410,
zaps. v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě odd. Dr., vl. č. 1608

 

Datum konání: 17. září 2014 v 17:00 hod.
Místo konání: sklepní schůzovní místnosti, vchodu 5766/7, Ostrava – Svinov, PSČ: 721 00

Program jednání:

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze (volba předsedy členské schůze a zapisovatele zápisu),
  2. Projednání návrhu na změnu stanov bytového družstva dle nové právní úpravy, přednesení zprávy představenstva k návrhu na změnu stanov, rozhodování o změně stanov družstva (návrh stanov tvoří součást příloh k této pozvánce),
  3. Projednání a volba členů představenstva družstva,
  4. Různé, diskuse,
  5. Závěr členské schůze.

 

V Ostravě dne 21.8.2014